คำแนะนำ
                 ระบบนี้รองรับกับ    เท่านั้น

      หลักเกณฑ์การรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  1. ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่สามารถติดต่อได้

  2. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เท่านั้น


  3. ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และหรือพยานบุคคล (ถ้ามี)


  4. มีมูลความจริงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ และมิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น


  5. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เป็นเท็จเพื่อก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย อาจถูกดำเนินการทางวินัยจากหน่วยงานของผู้ร้องเรียน


  6. การกล่าวหาแบบเลื่อนลอย ผู้ร้องเรียนอาจถูกผู้ถูกร้องเรียนฟ้องหมิ่นประมาท หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายการนำความเท็จมาร้องเรียน


  7. ผู้ร้องเรียนยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติม


  8. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและพยานจะถูกปกปิดเป็นความลับตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและพยาน


  


  

คู่มือการใช้งานระบบคู่มือการใช้งานระบบ
ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ศูนย์จัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน กฟผ.
E-mail : cmcegat@egat.co.th

ผู้จัดทำระบบงาน : เกษร ตระกูลภูชัย กองพัฒนาระบบสายงานผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิง ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและพัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน (กฟชธพ-ห .) ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ. (อจส.) สำนักงานกลาง ชั้น 2 อาคาร ท.101 ห้อง 211 กฟผ.
53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
            เข้าสู่ระบบ


                ชื่อ

       นามสกุล
     


           

  คู่มือจัดการข้อคิดเห็นและบัตรสนเท่ห์


  คลิกดูเอกสารชี้แจงการทำงานกับระบบ ได้ที่รูปด้านล่าง


  คลิกดูกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ได้ที่รูปด้านล่าง