คำแนะนำ
                 ระบบนี้รองรับกับ    เท่านั้น

     การใช้งานระบบ
  1.ทุกคนสามารถกรอกข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น Admin. พนักงาน กฟผ. หรือบุคคลทั่วไป

  2.กรณีเป็นผู้เสนอข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
   
 • ข้อมูลที่กรอกทั้งหมดจะเก็บเป็นความลับ

 • ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนที่กรอกแล้ว ระบบไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขข้อมูลหลังจากกดปุ่มบันทึกแล้ว

 • หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ทำการกรอกข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนใหม่โดยแจ้งยกเลิกข้อมูลเดิมไว้ในช่องหมายเหตุ


 •   3.กรณีเป็น Admin. ศูนย์ ฯ มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
     
 • จะได้รับ mail ทันทีที่มีการบันทึกข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนเข้าในระบบ
 •    
 • Logon เข้าสู่ระบบและเรียกดูข้อมูล
 •    
 • แจ้ง Admin.สายรองที่เกี่ยวข้อง
 •    
 • ทำการแจ้งกลับเบื้องต้น


 •   4.กรณีเป็น Admin.สายรอง มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
     
 • เมื่อได้รับ mail ที่แจ้งจากศูนย์ ฯ
 •    
 • Logon เข้าสู่ระบบและเรียกดูข้อมูล ถ้าถูกต้อง ยืนยันการรับทราบ ถ้าไม่ถูกต้องให้ส่งเรื่องคืนศูนย์ ฯ
 •    
 • พิมพ์เรื่องเสนอต่อรองผู้ว่าการ เพื่อสั่งการให้ฝ่ายดำเนินการโดยสั่งผ่าน Admin.สายรอง
 •    
 • Logon เข้าสู่ระบบ เรียกดูข้อมูล และทำการแจ้งฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย


 •   5.กรณีเป็น Admin.ฝ่าย มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
     
 • เมื่อได้รับ mail ที่แจ้งจาก Admin.สายรอง
 •    
 • Logon เข้าสู่ระบบและเรียกดูข้อมูล ถ้าถูกต้อง ยืนยันรับดำเนินการ ถ้าไม่ถูกต้องให้ส่งเรื่องคืน Admin.สายรอง
 •    
 • พิมพ์เรื่องเสนอต่อผู้อำนวยการฝ่ายเพื่อสั่งการให้หน่วยงานในฝ่ายดำเนินการโดยสั่งผ่าน Admin.ฝ่าย
 •    
 • Logon เข้าสู่ระบบ แจ้งประมาณการเบื้องต้นและแจ้งความคืบหน้า
 •    
 • เมื่อหน่วยงานดำเนินการเสร็จ Logon เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกผลและรายงานผลเพื่อปิดเรื่อง

 • คู่มือการใช้งานระบบคู่มือการใช้งานระบบ
  ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ศูนย์จัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน กฟผ.
  E-mail : cmcegat@egat.co.th

  ผู้จัดทำระบบงาน : เกษร ตระกูลภูชัย กองพัฒนาระบบสายงานผลิตไฟฟ้า เชื้อเพลิง ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและพัฒนาโรงไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน (กฟชธพ-ห .) ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ. (อจส.) สำนักงานกลาง ชั้น 2 อาคาร ท.101 ห้อง 211 กฟผ.
  53 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
              เข้าสู่ระบบ


    กรณีเป็นพนักงานเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านเดียวกับ Outlook mail  หากลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อเบอร์โทร. 64555
  รหัสประจำตัว
         รหัสผ่าน
       

    กรณีเป็นบุคคลภายนอก กรุณากรอก ชื่อ-สกุล เป็นภาษาไทย และคลิกปุ่มตกลง

                  ชื่อ

         นามสกุล
       


             

    คู่มือจัดการข้อคิดเห็นและบัตรสนเท่ห์


    คลิกดูเอกสารชี้แจงการทำงานกับระบบ ได้ที่รูปด้านล่าง


    คลิกดูกระบวนการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน กฟผ. ได้ที่รูปด้านล่าง